سه عنصر مهم کنوانسیون برای چگونگی رسیدن به هدف

کنوانسیون شامل سه عنصر مهم است که به تشخیص اینکه آیا و چگونه به هدف خود می رسد کمک می کند.

ابتدا یک کمیته اجرا و انطباق به عنوان یک نهاد فرعی برای کنفرانس اعضا (COP) برای ترویج جیوه اجرای کنوانسیون و بررسی انطباق با تمام مفاد آن ایجاد می شود.

ماده 15 کنوانسیون نقش، ترکیب و وظایف این کمیته را مشخص می کند.

ثانیاً، کنوانسیون در ماده 21 خود این الزام را گنجانده است که طرف‌ها در مورد اقداماتی که برای اجرای مفاد کنوانسیون انجام داده‌اند، در مورد اثربخشی این اقدامات و چالش‌های احتمالی در مواجهه با اهداف کنوانسیون ثالثاً، کنوانسیون فرآیندی را برای ارزیابی اثربخشی آن تنظیم می‌کند، که در ماده 22 آن تعیین شده است.

COP مأموریت این مأموریت ارزیابی را دارد که حداکثر شش سال پس از لازم‌الاجرا شدن متن تشکر کنوانسیون شروع می‌شود و پس از آن به صورت دوره‌ای پس از آن شروع می‌شود.

ارزیابی بر اساس اطلاعات علمی، زیست محیطی، فنی، مالی و اقتصادی موجود انجام خواهد شد.

در میان اطلاعاتی که باید توسط COP در ارزیابی خود در نظر گرفته شود، مقاله به طور خاص به گزارش ها و اطلاعات نظارتی در مورد حضور و حرکت ترکیبات جیوه و جیوه در محیط زیست و همچنین روند سطوح جیوه و ترکیبات جیوه مشاهده شده در رسانه های زنده اشاره می کند.

جمعیت های آسیب پذیر؛ گزارش های ارائه شده توسط طرفین؛ اطلاعات و توصیه های ارائه شده بر اساس ماده 15 در مورد کمیته اجرا و انطباق و گزارش‌ها و سایر اطلاعات مربوطه در مورد عملیات کمک‌های مالی، انتقال فناوری و ترتیبات ظرفیت‌سازی که بر اساس کنوانسیون ایجاد شده است.

علاوه بر این، چندین ماده از کنوانسیون یک الزام خاص برای COP برای نظارت طبع لیمو شیرین بر یک موضوع خاص دارد.

در نهایت، اگر COP تصمیم بگیرد که برای رسیدگی لباس کردی دخترانه به یک موضوع اقدام بیشتری لازم است، می‌تواند از گزینه‌های مختلفی استفاده کند.

از جمله افزودن یا تنظیم پیوست‌ها، ارائه دستورالعمل‌هایی در مورد مسائل فنی یا در نظر گرفتن حرکت به سمت اهداف تعریف‌شده‌تر، برای مثال تغییر مرحله از کاهش تدریجی جیوه.

 • منابع:
  1. AT A GLANCE: MINAMATA CONVENTION ON MERCURY
 • تبلیغات: 
  1. چه کسانی توانستند شیرینی را برای اولین بار تهیه نمایند؟
  2. آلو درختی کوچک منشعب و برگریز است
  3. مسیر درست رسیدن به شادی را باههم تجربه کنیم
  4. خرید مستقیم لامپ پنلی پرنور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *